Litteratur


 

    Alle bøger/skrifter, som nedenfor er tilgængelige som pdf dokumenter, er Poul la Cour Museets ejendom.
Dokumenterne kan dowloades til personlige studier, men det er ikke tilladt andre at distribuere dokumenterne på tryk eller på andre hjemmesider uden tilladelse.
             
  Nr. Titel Kort beskrivelse   PDF-fil
    Skovenes indflydelse på Varmen
af Poul la Cour
Poul la Cours første videnskabelige arbejde, påbegyndt allerede i studietiden 1867, udgivet 1870.   Download her.
    Regulering af Vindkraft og andre Kraftmaskiner af Poul la Cour
og
Betænkning til Indenrigsministeriet
ved Statskonsulent H.F.K. Dencker
Særtryk af Tidsskrift for Landøkonomi, 1892. Skriftet indeholder et foredrag, som Poul la Cour holdt i det kgl. d. Landhusholdningsselskab den 5te Oktober 1892. Det handler om udviklingsarbejdet med at få reguleret trækket fra vindmøllen til en jævn rotation på den elektriske dynamo, altså opfindelsen af kratostaten.
Skriftet indeholder også en rapport til indenrigsministeriet over forsøg med at lade kratostaten udjævne rotationen af centrifugerne på mejerierne. Der blev konstateret forbedring af smørproduktionen, hvilket fik betydning for den fortsatte statsstøtte.
  Download her

32 sider, 3.3 Mb.
    Kratostaten - en opfindelse af Poul la Cour
Tekst og Layout: Povl-Otto Nissen
ISBN 87-988859-2-8, 18 sider. Udgivet af Poul la Cour Museets Venner i anledning af indvielsen den 25. september 2004 af rekonstruktioner af Poul la Cours forskningsværktøj i Poul la Cour Museet i Askov.   Download her.  
    Vindtunnellerne i Askov
Tekst og Layout: Povl-Otto Nissen
ISBN 87-988859-2-8, 18 sider. Udgivet af Poul la Cour Museets Venner i anledning af indvielsen den 25. september 2004 af rekonstruktioner af Poul la Cours forskningsværktøj i Poul la Cour Museet i Askov   Download her.  
    Introduktion til Poul la Cour Museet ISBN 87-988859-0-1, 28 sider. 2.udgave, februar 2002. Rigt illustreret, er en historisk introduktion til museet   Download her.  
    Byg en Solovn
Povl-Otto Nissen
ISBN 87-7783-590-5, 29 sider Oprindeligt udgivet på Tema95 CD´en Systime. Temaheftet er udarbejdet til brug for et "længerevarende eksperimentelt forløb" på gymnasie/HFs fysikundervisning, evt. i samarbejde med matematik. Den konkrete, manuelle bygning af den parabolske solovn samt elementære målinger kan sagtens gennemføres på folkeskoleniveau, mens mere krævende beregninger og bearbejdningen af parabolens matematiske baggrund ligger på gymnasieniveau   Download her  
    Rent lys i mejerierne
Linda Klitmøller og Povl-Otto Nissen
Artikel af Linda Klitmøller og Povl-Otto Nissen i Mark og Montre, Årbog for Ribe Amts museer 2007. Artiklen fortæller, at mange mejerister deltog i Poul la Cours kurser for "Ejere og Passere af smaa Elværker" fra 1901 i Askov. Meget tyder på, at de første steder folk på landet stiftede bekendtskab med elektrisk lys var på mejerierne.   Download her  
    Energilagring i knaldluft á la Cour, 1894-1902. Hefte om Poul la Cours arbejde med brint. Udgivet af Poul la Cour Museets Venner i 2009, revideret 2013.   Download her.  
    Les Applications du Gaz Oxhydriqe 20 sider. Bog på fransk om brintfremstilling. Udgivet i Bruxelles, ukendt årstal. Ukendt forfatter   Download her.
    Knaldluftlamperne i Askov
Vi har to beskrivelser af knaldluftlampen. Den ene stammer fra "Menneskeåndens Sejre" udgivet 1904 af Helge Holst. Den anden er en brochure fra det belgiske firma l'Oxydrique, der på et tidspunkt overtog Pompeo Garutis patent. De virkelige knaldluftamper kan beses i museet, udlånt af foreningen "Mekanisk Nostalgi" ved Flemming Spangbo.   Download her
    Om Vandets Elektrolyse og Anvendelsen af
Brint og Ilt
8 sider. Referat af et foredrag holdt af Poul la Cour. Særtryk af Den tekniske Forenings Tidsskrift, 1899 – 1900, 3. hæfte   Download her.  
    Dynamoen i dansk fødevareproduktion
Jytte Thorndahl, Linda Klitmøller og Povl-Otto Nissen
Forskningsprojekt for Kulturarvsstyrelsen som Elmuseet v. Jytte Thorndahl, Egnsmuseet Sønderskov v. Linda Klitmøller og Poul la Cour Museet v. Povl-Otto Nissen samarbejdede om.   Download her
    Det teknologiske og oplysende kraftcentrum i Askov.
Povl-Otto Nissen
Poul la Cour Museet v. Povl-Otto Nissens bidrag til 3. årgang af "Kapitler af vindkraftens historie i Danmark.   Download her
    Poul la Cours selvbiografi
I Julebogen, som blev udgivet af H. Hagerups Forlag har Poul la Cour skrevet sin selvbiografi i 1903-udgaven   Download her
    Forsøg med smaa Møllemodeller Foredrag holdt af Poul la Cour i Dansk Ingeniørforening og trykt i "Ingeniøren", nr. 10 1897. Her nævner la Cour, at modelforsøgene kom igang på foranledning af møllebygger Chr. Sørensen, Skanderborg Vindmotorfabrik, som ønskede la Cours hjælp til at patentere sit Keglevindfang. Sørensen havde selv påbegyndt målingerne foran en primitiv blæsertønde, som han stillede til rådighed for la Cour. Først da Kratostaten blev koblet til kunne la Cour med bremsedynamometer konstatere, at møller med få vinger var de bedste. La Cour opstillede da sine egne vindtunneler i den ny maskinhal og fandt frem til vakuumliftets betydning på møllevinger, hvilket er beskrevet i rapporten Forsøgsmøllen I og II, 1900.   Download her 
    Hvordan Arnfred kom til Askov Poul la Cours efterfølger som leder af Forsøgsmøllen blev civilingeniør Jens Therkelsen Arnfred. En kortfattet fortælling om, hvordan det gik til, kan læses her. Den er baseret forfatteren Poul Dams bog "Arnfred", udgivet på Gads Forlag 1982.   Download her 
    En magnetisk øjenoperation Den 28, juli 1898 blev der foretaget en øjenoperation i Forsøgsmøllens maskinhal. En mand havde fået en jernsplint i øjet ved brug af en meisel. Lægens Idé var, at den kunne trækkes frem med en kraftig magnet. En sådan fandt man kun hos Poul la Cour i Askov.
Læs beretningen her.
  Download her 
    Tonehjulet 1878 Poul la Cour blev ansat som underbestyrer på Meteorologisk Institut fra instituttets start i 1872. Den første opgave var at oprette de første vejrmålestationer. Vejrmeldingerne blev imidlertid ofte forsinkede, da man på det tidspunkt kun kunne sende eet telegram ad gangen på en telegraflinie. La Cour satte sig for at finde ud af, hvordan flere telegrafister kunne være på linien samtidigt. Han løste opgaven i 1874 ved hjælp af stemmegafler, hvormed hver telegrafist/telegrafstation kunne få hver sin tone (frekvens) at sende/modtage på. Dette blev i 1875 fulgt op af hans opfindelse af et helt nyt sendeprincip, nemlig opdelingen af signaltiden i små-bits ved hjælp af et hjul, hvor omdrejninngstallet blev styret af en stemmegaffel: Tonehjulet. I 1878 var opfindelsen klar til offentliggørelse i et lille skrift "Tonehjulet", som også udkom på engelsk "The Phonic Wheel", og på fransk "La Roue Phonique". Den danske udgave kan hentes her.   Download her 
    Forsøg angaaende Vindkraftens Anvendelse, 1895
La Cours første rapport om vindkraftforsøgene i Askov.
Efter en kort introduktion om, hvordan forsøgene kom i gang, beskriver han indgående den rotationsregulerende kobling, "Kratostaten", og hvad den kan bruges til. Som eksempel på Kratostatens anvendelse i en kornmølle, henviser han til Gudhjem Mølle, der blev bygget i 1893 af møllebygger Rasmussen fra Odense. Beskrivelsen er ledsaget af fire tværsnits plantegninger, som er vedhæftet sidst i publikationen. Især plan 4 var en værdifuldt hjælp, da vi i 2014 rekonstruerede forsøgsmøllens/museets Kratostat. Derefter skriver la Cour om, hvordan man kan "opspare" vindenergien ved at lade strømmen adskille vand til ilt og brint - samt om problemerne med at indrette lysanlægget på Askov Højskole og forsøget på at få en petroleumsmotor til at køre på brint. I denne periode tænker la Cour også på andre kemiske måder, man evt. kunne bruge til at lagre ("opspare") vindenergien på. Han bliver opmærksom på en opdagelse (amr. Willson), hvormed man med elektrisk strøm kan "smelte" kalk og kul sammen til carbid. Hælder man vand på carbid udvikles den kraftigt lysende acetylengas. Konklusionen blev dog, at processen krævede mere energi end møllen kunne klare på det tidspunkt. Men la Cour gjorde teknologien kendt og afprøvet i Danmark. Han afslutter publikationen med nogle ord om, at det er fint nok, at Forsøgsmøllen blot kan være rådgivende. Tilbage er vel bare at nævne, at hele maskineriet i det indvendige af Gudhjem Mølle desværre er fjernet til fordel for en funktion som selskabslokale.   Download her 
    Beskrivelse og Overslag over en

4-vinget Vejrmølle.

I Juni 1901 skriver Poul la Cour en artikel med anbefaling af et prisoverslag fra møllebygger O. Madsen i Hjerm på en 4-vinget Vejrmølle til 568,85 kr. Stativet (tårnet) vil beløbe sig til 114,98 kr.
La Cour angiver i artiklen også de smig, vingerne skal have. Så med lidt håndværksmæssig snilde skulle enhver vel kunne lave den? :-)
  Download her 
    Chr. Sørensens Keglemotor,
Skanderborg Vindmotorfabrik
Møllebygger Chr. Sørensens henvendelse til Poul la Cour i 1896 om hjælp til at patentere Keglerotoren fik epokegørende betydning. Modelforsøgene viste, at en rotor med 12 vinger blev bedre ved at fjerne nogle af vingerne ned til 6. Om dette holder la Cour et foredrag i ingeniørforeningen, refereret i bladet "Ingeniøren", nr. 10. 1897. Efterfølgende citerer Sørensen foredragets første del i sin salgsbrochure for keglemøllerne. Illustrationerne på banneret bag vindtunnellerne i museets maskinhal stammer fra denne brochure.   Download her
           
           
 
Opdateret d. 23.1.2016